Oli Wānana

This chant is part of a prophecy ascribed to Kapihe, a noted prophet who lived in Kona, on Hawaiʻi Island, during the time of Kalaniʻōpuʻu.

In the 1980s, under the leadership of ʻAnakē Pua Kanakaʻole-Kanahele, a group of women called Kalaemakawalu, adapted this chant from a version of the prophecy found in Hawaiian Antiquities by David Malo.

The purpose of this chant, which is now known to thousands of people, is to affirm cycles of change.  Specifically this chant is intended to call attention to a new era for native Hawaiians bringing about positive changes, as a result of the Hawaiian Renaissance movement.

In the initial version of the chant the women added “E ola ka lāhui Hawaiʻi”  after the third repetition of the four lines.  Other endings include, “E ulu nā kalo kanu o ka ʻāina,” “E mau ke ea o ka ʻāina i ka pono,”  

According to Hawaiian historian David Malo, the kaulawere prophets or foretellers of future events.  Most were very eccentric, their thoughts taken up with their deity Kāne-nui-ākea.  It was Kāne-nui-ākea who would warn the kaula about important events, which thekaula then shared with the aliʻi.  These prophesies called wānana foretold things like the death of an aliʻi, or the overthrow of a government by a rebel chief.

Malo states that the kaula were supposed to possess more power than any other kahuna class.  To protect their mana, the kaula usually did not associate with people and lived away from others.

Several versions of this prophecy, all accredited to Kapihe can be found in the Hawaiian language newspapers.

In KE KUMU HAWAI”I, Buke 3, Pepa 21, Aoao 81. Maraki 14, 1838, Gideon Peleʻioholani Laʻanui, a Hawaiian chief and grandnephew of Kamehameha, writes:

A ike no makou i kekahi kanaka wahahee ia wa o Kapihe kona inoa. Noho makou i Kohala i Kukuipahu i ka lawaia malolo, hiki ana o Kaikioewa. “E hoi kakou i Kona, aia ke kanaka mana la i Kona o Kapihe ka inoa o Kaonohiokala ka akua, he hui na moku he ola na kupuna, he ihoiho ko luna o ka lani ilalo nei, he pii ae ko lalo nei iluna i ka lani, a he pi aku i ka wai, peahi aku ka peahi, oia ka mai oia la.” Pela aku o Kaikioewa ia Kamehameha, o ka hoi mai no ia o makou a Kaiakeakua, a holo hoi makou a Houaloa i ike hoi ua kanaka nei me Kamehameha, mai Kuamoo a hiki no hoi i Holualoa ka loihi o ka malo. Aole hui na moku, aole ola na kupuna, pau ia mea.

In KA HOKU O KA PAKIPIKA.  Buke I, Helu 26, Aoao 1.  Maraki 20 1862, J.D. KAUAKOIAWE tells the story of Kapihe in more detail:

He Kaao no Kapihe

 I ka wa o Kamehameha I e alii ana ma ka mokupuni o Hawaii wale no, aole i pau loa na mokupuni a pau loa ia ia a he wa aikapu no hoi ia, a ma Kohala, Kona, Hawaii, kona wahi i noho ai, ilaila kekahi kanaka i noho ai o Kapihe kona inoa, a o kona akua o Kaonohiokala kona inoa.

Hele aku la keia kanaka o Kapihe kona inoa a imua o Kamehameha I, a imua hoi o na ‘lii o Kona, hai aku la ia i keia olelo pepeni, e, auhea oukou e na’lii, e kuku ia kekahi malo i kanaha ka loa, i alanui no ke akua, e iho mai ana ke akua e noho pu me kanaka, a e pii aku ana hoi ko lalo nei iluna, a e hui ana hoi na pae moku mai Kahiki a Hawaii nei i hookahi. Penei nae ka hoailona e hiki e mai ai mamua, hookahi kanaha la e pouli ai, alaila, e ua mai ka ua a kui ka hekili a olapa ka uwila, a pio mai hoi na anuenue ehiku, ilaila e ike aku ai kakou i ka poe make e ala mai ana mai na ilina mai, a e ike aku kela kanaka keia kanaka, i ko lakou poe makua, a me na hoahanau i make e mamua, pela ka olelo a ua Kapihe nei i ke alii a me na’lii a me na makaainana, alaila, kahaha loa ae la na’lii a me na kanaka no keia olelo kupanaha i hoopukaia mai ma ka waha o Kapihe, a kapa aku la lakou ia ia he pupule. He oiaio paha ia, no ka mea, ua hookoia kekahi olelo ana, a ua hoole ia kekahi olelo.
A eia hoi ke kuhihewa o na kanaka, e olelo ana lakou, e pilipu ana ka lani me ka honua, a e pili ana o Hawaii me Maui, a pela aku a Kahiki. A ina pela wahi a ka poe kuhihewa, alaila, aole ke Akua i ka lani, a hookahi hoi Akua o Kapihe, pela ka lakou olelo, a o ka like ole ana e like me ka kanaka olelo, i ka hui ole ana o na aina a pau, kapaia aku la o Kapihe he pupule wahahee.
Pela io paha, he wahahee paha aole paha, i ka manao wale ia he olelo nane ka Kapihe, aole no e hui io ana, a he ano kaula ia. Aole no paha nana wale iho kana olelo, na ke Akua mai paha. E ninau mai paha auanei kekahi, heaha ka mea i lilo ai ka Kapihe olelo na ke Akua, eia. Pehea o Isaia kela kaula, aia ma Mataio, 3:3. Oia no ka mea i olelo ia mai ai e ke kaula e Isaia, i ka i ana mai, o ka leo e kala ana ma ka waonahele, e hoomakaukau oukou i alanui no Iehova, e hana hoi i kona mau kuamoo i pololei. Eia keia ninau malaila. He alanui maoli anei, a he kuamoo paha e hehi ai o na wawae ke hele? Ua manao ia aole, he ano olelo nane ka ke Akua ma ka waha o na kaula ona. Malia paha pela o Kapihe ke kaula o Hawaii, na ke Akua i haawi mai ia ia i ka olelo i kona waha e olelo ai ia, a na Kapihe hoi i hai mai ka lilo ana o ke Akua o ka lani no kakou. A ua hui hoi na aupuni kanaka i hookahi, mai Amerika, a me na aina ano kanaka e ae, eia pu me kakou. A o na uhane o ka poe pono ua like iluna. A o ke alii hoi a keia kaula a Kapihe i wanana aku ai, oia o Kamehameha I, ua lanakila maluna o Maui, a me Oahu, kapae wale ia mai hoi o Kauai, a ke ku nei kana mau moopuna i kona Aupuni, oia ke ano o keia mau olelo a Kapihe.

On Dec. 29, 1876, ARON. L. KAMAUU penned the following article, at Hulikanahele, Lahaina, about a speech given by Samuel Kamokahau, which was printed in KA LAHUI HAWAII. Buke 3, Helu 2, Aoao 1. on Ianuari 11, 1877.

Haiolelo a Sam’l Kamohakau

Iliilihia i makiekie ke aloha i ka Nupepa KA LAHUI HAWAII E;—Aloha oe.
I ke ahiahi Poalua, he halawai ma ka apana ekolu Papalauai, Lahaina, December 12, 1876. Aia kana haiolelo ma J. Petero 4:11, ua lawe mai oia i keia haiolelo i mea e paulehia ai na pepeiao o ka poe hoolohe mai. O keia haiolelo, he haiolelo ku i ka hoihoi ke hoolohe aku, a he olelo hoolana maikai no hoi.
Ua lawe mai oia i kekahi mea e pili ana ia Kapihe, oiai e noho kahuna nui ana o Kapihe, a eia kana. I ka wa o Kamehameha I e alii ana ma ka Mokupuni o Hawaii, aole i pau loa na mokupuni iaia, he wa aikapu ia, a ma Kohala Hawaii kona wahi i noho ai, a o kona akua o Kaonohiokala.
Hele aku la keia Kapihe imua o Kamehameha I, a imua hoi o na lii ; o kona hai aku la no ia i keia olelo; penei : “E, auhea oukou e na ‘lii, e kuku ia kekahi malo i kanaha ka loa, i alanui no ke akua ; e iho mai ana ke akua e noho pu me kanaka a e pii aku ana hoi ko lalo nei iluna, a e hui ana hoi na pae moku mai Kahiki a Hawaii nei i hookahi.”
“Penei nae na hoailona e hiki mai ai mamua, hookahi kanaha la e pouli ai, alaila, e ua mai ka ua a kui ka hekili a olapa ka uila a pio mai hoi na anuenue ehiku, ilaila e ike aku ai kakou i ka poe make e ala mai ana mai na ilina mai; a e ike aku kela kanaka keia kanaka i ko lakou poe makua, a me na hoahanau a me na kini o lakou he nui wale.” Alaila, kahaha loa na ‘lii a me na kanaka no keia olelo kupanaha i hoopukaia mai e Kapihe, a kapa aku la lakou iaia he pupule; ua manao wale ia mai na hihio moeuhane, a me na akaku, a mai ke Akua mai no paha ia.
E ninau mai paha auanei kekahi, heaha la ka mea i lilo ai ka Kapihe olelo mai ke Akua mai? Eia, e like me ka mea i palapala ia ma I Petero 4:11, “INa e olelo aku kekahi, e olelo ia e like me ka olelo a ke Akua; ina e lawelawe kekahi, e hana no ia me ka ikaika a ke Akua i haawi mai ai i hoonaniia ke Akua ma na mea a pau, mao Iesu Kristo la, iaia no ka hoonaniia a me ka mana mau loa, i ke ao pau ole, Amene.”
Pela no i palapalaia ma Mataio 3:3, Oia no ka mea i oleloia mai e ke kaula e Isaia, i ka i ana mai, “Ka leo o ka mea e kala ana ma ka waonahele, e hoomakaukau oukou i alanui no Iehova e hana i kona mau kuamoo i pololei.”
Malia paha pela io no o Kapihe i kamailio ai na ke Akua mai no kana. Penei e akaka ai, ke kamailio nei o Kapihe, e lilo ana ke Akua o ka lani no kakou, e hui ana o Hawaii me Maui, Oahu, Kauai, a ua hui hoi o Kahiki, Beritania, Amerika, Farani, hui aku hui mai me ka aina pua, (Pake) kapakahi wale mai hoi o Ualana, me ia mau pae moku.
Ma ka wanana a Kapihe imua o Kamehameha I, ua lanakila oia maluna o na pae moku o Hawaii nei, a ua noho aupuni iho nei kana mau moopuna. A ke noho aupuni nei o Kalakaua I, he pua alii mai na alii mai, a he mau alii hanau no ka aina.
Me ka mahalo i na keiki o ka Papa Pai.